ادارهٔ ملی امتحانات / د ازموینو ملي اداره

نتایج امتحانات کانکور برنامه های (عمومی، شبانه، مدارس، اختصاصی، ماستری ولایات و امتحان دولتی شورای طبی) سال ۱۳۹۸